آغاز به کار

همراه هوشمند تحصیلی

مدرسه

تعریف ساختار درختی مدرسه

مدیریت پیش ثبت نام

زمان بندی زنگ های کلاسی

تعریف برنامه هفتگی

ورود / مدیریت و کنترل اطلاعات ورودی

کاربران

پیش ثبت نام دانش آموزی + والدین

ثبت نام کادر (کارکنان و دبیران)

ورود به سامانه