گروه مالی:

همراه هوشمند تحصیلی

نورون سیستم با ثبت قراردادهای مدرسه، نسبت به مدیریت و کنترل کلیه دریافتها و پرداختهای سازمانی به صورت یکپارچه در طول سال می‌نماید. همچنین این امکان را به مدیریت می‌دهد تا با سهولت، به تولید گزارش‌های پیشرفته مالی اقدام نماید. مدیریت می‌تواند گزارش‌های مالی، بودجه‌ریزی و مدیریت هزینه‌ها را با بهره‌گیری از تکنیک Data Visualization مشاده نموده و خروجی بگیرد.

مدیریت قراردادها
 • ثبت اطلاعات و مستندات قراردادها
 • تفکیک قراردادهای درآمدی/ هزینه ای
 • مدیریت پیمانکاران/ مشتریان
 • مدیریت الحاقیه و سررسید مطالبات
مدیریت اموال
 • تعریف اطلاعات پایه (مانند مکان، کارکنان و …)
 • تعریف دارایی‌ها و طبقه بندی آنها
 • امکان ورود اطلاعات از سیستم‌های دیگر
 • تهیه انواع گزارش‌های استاندارد
بودجه ریزی و کنترل هزینه ها
 • کنترل هزینه ها
 • برنامه ریزی مالی
 • بودجه ریزی
 • پیش بینی روند هزینه / درآمد