نورون سیستم

بازدید ریاست دانشگاه علم و صنعت از شرکت نورون سیستم

photo5994479043665310775
بازدید ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت جناب آقای دکتر ذاکری و هیئت همراه از مجموعه شرکت نورون سیستم.
در این بازدید اعضاءهیئت علمی دانشكده های کامپیوتر، صنایع، برق و مدیر مرکز رشد علم و صنعت جناب آقای دکتر بهشتی، ایشان را همراهی نمودند.
پس از بازدید از واحدهای مختلف جناب آقای یزدانفر به بیان آمار کلی دست یافته تاکنون و بیان مشکلات شرکت های خصوصی برای ورود به بازار پرداختند.
مدیر تحقیق و توسعه محصول، جناب آقای مهندس حسینی پس از معرفی محصول چشم انداز رشد و نقشه آینده محصول را تشریح نمودند.
در ادامه مجموعه بازدیدکنندگان ضمن استقبال از طرح به دیدگاه های خود در زمینه ی صادرات محصول پرداختند.