حضور و غیاب کلاسی-راهنما

همراه هوشمند تحصیلی

معرفی کل ماژول

 

پیش نیاز ها برای استفاده:

  • تنظیم برنامه کلاسی (کلیک کنید)
  • تخصیص دبیر به (کلیک کنید)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
محتوای زبانه