نورون سیستم

اختصاصی سازی

اختصاصی سازی

امکان ارایه نسخه (White Label) برای مدارس به این شکل که آدرس اینترنتی، لوگو و نام سامانه توسطه مدرسه مشخص گردیده و در اختیار واحد آموزشی قرار می گیرد.

همچنین برای واحد آموزشی با تعداد بالا امکان پیاده سازی بر روی سرورهای اختصاصی نیر وجود دارد.